Diskutera webbkurser på kafferasten

 

Största delen av kunskapsinhämtandet

Diskutera webbkurser på kafferasten Största delen av kunskapsinhämtandet

Informella situationer som samtal vid kaffemaskinen eller dialoger under arbetet står för majoriteten av kunskapsinhämtandet. Detta pekar på att delandet av kunskap är av yttersta vikt.

Olika verktyg inom e-learning

Webbkurser och andra former av digitalt lärande utformas med hjälp av olika verktyg inom e-Learning. Utvecklingen har drivits av videoutbildningar som de senaste åren ökat. Videos storlek har gjort att längden på dem varit tvungna att minska för att de ska kunna distribueras via nätet. Utvecklingen har bidragit till verktyget rapid e-Learning som innehar två grundförutsättningar.

Fördelar med Rapid e-learning

Rapid e-Learning bygger på att utbildningen har tagits fram under en kort period av leverantören. Den ska dessutom vara begränsad i dess omfattning och kunna konsumeras fort av användarna.

Rapid e-Learning bygger vidare på att stora delar av de som lärs ut aldrig används och genom att bryta ner utbildningarna kan individen lättare lokalisera vilken del som är relevant. Genom Rapid e-Learning får företagen möjlighet att snabbt svara på sina kunskapsbehov. E-Learning används främst som ett verktyg för att överföra information och således lägger inte kunderna stor vikt vid den pedagogiska utformningen.

Kostnader och möjlighet att skala upp webbkurserna

En annan faktor som väger in är att de mer avancerade varianterna är kostsamma att utveckla och svårare att skala upp på multinationell nivå. Jämfört med ett traditionellt kursupplägg är en e-Learningsutbildning lätt att lämna och överge. Det ställer högre krav på utbildningen att vara inspirerande för att få användaren att stanna kvar i utbildningen. Inom e-Learning finns en mängd lärmetoder som lämpar sig för olika typer av situationer, och tanken är att kombinera dessa för att styrka inlärning.

Användandet ökar hela tiden

Användandet av e-Learningsvarianter för utbildning av personal, kunder och leverantörer ökar stadigt och trenden ser inte ut at avta. Nya metoder kommer alltid möta ett visst motstånd men det utökade användandet av digitala hjälpmedel för utbildning har tagits positivt emot. Det är viktigt att alltid utgå från behovet snarare än verktyget vid utformning av en utbildning.

Sug efter kunskap

Delande av kunskap och att folk i större utsträckning själva efterfrågar utvecklande av kunskap ökar jämfört med tidigare. Det finns en trend från den tidigare push-strukturen till att det finns ett sug efter kunskap. Sättet att skapa kunskap har till viss del förändrats och är nu mer utformat som informationsspridning. Människor har ett kortare koncentrationsspann än tidigare och informationen måste vara givande redan de 30 första sekunderna för att personen inte ska gå till en annan källa.

De första 30 sekunderna är viktigast

Det finns företag som utnyttjat detta för att via 30 sekunders videoinspelningar beskriva projekt de gjort för att sprida kunskap mellan projekten. På så sätt behövde de berörda inte läsa en lång rapport för veta vem som gjort vad eller hur det gjorts för att bestämma om det var intressant även för deras projekt. Människor har traditionellt sett vant sig vid att information trycks ut (push) via till exempel en föreläsning men att detta inte är det mest naturliga sättet att lära i dag. Att trycka ut information på detta sett har varit ett strategiskt val då det varit mindre kostsamt. Det är enklare att lära om det är den inre motivationen som styr och att individen själv frågar efter informationen. På så sätt menar blir det enklare för individen att applicera informationen på den egna situationen. Möjligheten att lära sig på detta sätt har ökat i samband med utvecklingen av IT.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply