Webbkurser i Sverige – en historisk tillbakablick

 

Det stora genombrottet av LMS-system

Webbkurser i Sverige – en historisk tillbakablick genombrottet av LMS-system

1990-talet var e-Learningens och de digitala hjälpmedlens stora genombrottstid. Digitalt lärande tog fart tack vare Internet och de webbaserade lärandet utvecklades inom flera områden. I skolans värld utvecklades utbildningsplattformar med hjälp av LMS-system. Dessa plattformar skapade möjligheter för lärarna att följa studenters utveckling och lärande samtidigt som de kunde ha direktkommunikation med studenterna och ge råd baserat på hur långt de kommit i utvecklingen. Möjligheterna att följa utvecklingen av lärandet skapade ett intresse bland företag som såg potential att direkt se avkastning på investeringar i humankapital.

Grunden för e-learning

Dessa plattformar lade grunden för den utveckling som e-Learningen nu stod inför och var en revolution för det nya lärandet. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var e-Learning något som alla inom näringslivet arbetade med. Begreppet e-Learning var starkt associerat med effektivitet och medvetenhet. Företag gjorde om sina utbildningsprogram för att anpassa dem efter de digitala hjälpmedel som fanns och stora delar av företags budgetar spenderades på e-Learning.

Det fanns inga begränsningar

Det fanns inga begränsningar för vad som var möjligt om det tilläts finansiellt. Utbildningarna skräddarsyddes utefter varje företags unika önskemål och situation. Alla i en organisation skulle utbildas och ha total kunskap och förståelse för hela verksamheten. Utbildningarna som utvecklades speglade kunnandet inom företaget och desto häftigare och mer effekter de hade desto bättre ansågs utbildningarna vara på att lära ut. Mängder med resurser plöjdes ner i projekten utan tydliga mål eller syften och fokus låg på effekter istället för lärande och utvecklande av de anställda. I detta skede fanns det inte mycket litteratur eller forskning kring hur individer lärde sig bäst genom digitalt lärande utan marknaden utvecklades genom nya och spektakulära funktioner. Utbildningarna var program som installerades på datorer och kunde övervakas genom LMS-system.

När IT-bubblan sprack

Efter att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet minskade företags budgetar för dessa projekt radikalt vilket också påverkade marknaden och dess produkter. De egenutvecklade och specialdesignade utbildningarna som tagits fram var inte längre aktuella. Utvecklingen av utbildningar gick i stället mot standardisering och fokusering på det essentiella i utbildningarna. De digitala utbildningarna fick en större roll som informationsspridare i stora organisationer. Interna utbildningar byggdes upp med en mer pedagogisk grund där traditionellt klassrumslärande kompletterades med moment av digitalt lärande.

Blended Learning

Denna form av blended learning används fortfarande mycket och har visat sig ge god effekt på inlärning. Det som från början rent tekniskt var e-Learning bestod av kurser som var omvandlade rakt av från traditionella lärarledda kurser till en utbildning via en dator. Dessa utbildningar var från början stora, tunga och dyra att utveckla. De bestod av mycket interaktivitet där deltagaren var med och styrde utbildningen åt det hållet. Utbildningarna förpackades då på CD-ROM som skickades till alla delar av företaget. Detta för att internet ännu inte klarade av att hantera storleken på dessa utbildningar. En begränsning uppstod här i att ett fysiskt föremål fortfarande var tvunget att transporteras och det krävdes en aktiv handling att starta igång dessa program.

Internets utveckling

Allt eftersom internet utvecklades möjliggjordes en snabbare och smidigare distribution av utbildningarna via internet. Programmen kunde dock inte göras lika stora och tunga som utbildningarna som distribuerades via CD-ROM, vilket bidrog till att enklare utbildningar utvecklades. Utbildningarna innehöll mindre interaktivitet och var oftare mer strikta och enkla i sin utformning. Världsekonomin påverkade i detta fall även denna utveckling men det var många faktorer som bidrog till att utbildningarna nu blev mindre avancerade ur teknisk hänsyn. Internets utveckling ledde till att eLearningsutbildningarna succesivt växte i omfattning.

Gamification

Detta genom mer interaktivitet och så kallad gamification (användande av spelmekanismer i verksamheter). Denna ökade interaktivitet utvecklades främst för att öka attraktionen kring eLearningsprodukten.

Mobile Learning

Efter några år med ökad storlek på utbildningarna, och i samband med att smarta telefoner blev en del av vardagen, lanserades 2009 Mobile Learning (m-Learning). Åtkomstbarhet för alla, oavsett var, när eller vilken enhet som används har varit av högt värde. Utbildningarnas storlek och grafik har därför minskat för att kunna möjliggöra åtkomst från alla enheter: datorer, smarta telefoner och surfplattor. Minskade skärmstorlekar skapade viss problematik i utvecklandet.

En ny marknad

En ny marknad utvecklades för e-Learningsleverantörer i form av applikationsmarknaden. På den senaste tiden har många utbildningar utvecklats med så kallad responsiv design. Detta innebär att layouten för sidan styrs av storleken på skärmen och samma utbildning kan därför användas i flera olika enheter. Denna lösning sänker utvecklingskostnaderna då inte flera versioner behövdes utvecklas för varje utbildning. Detta har gjort att denna utvecklingsstrategi vuxit starkt den senaste tiden.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply