Utvärdering av våra gratis webbkurser på Webbkurser Sverige

Utvärderingsmetoder för våra gratis webbkurser

Utvärdering av våra gratis webbkurser på Webbkurser Sverige

 

Vi letar ständigt efter utvärderingsmetoder för våra webbkurser. En erkänd utvärderingsmetod vad gäller utbildningsprogram har utvecklats av Donald Kirkpatrick. Den blev publicerad för första gången i en serie av fyra artiklar i the Journal of American Training Directors år 1959. Sedan dess har Kirkpatrick publicerat ett antal böcker och artiklar som behandlar modellen. Metoden används fortfarande frekvent världen över och har därför valts för att utvärdera pedagogikens roll även för webbkurser. Modellen består av fyra olika nivåer med stigande komplexitet:

  • Reaktion
  • Lärande
  • Beteende
  • Resultat

Kirkpatricks fyrastegsmodell ökar i komplexitet från första till sista nivån.

Reaktion

Den första nivån är reaktion. Detta är ett mått på hur deltagare känner för olika delar av utbildningsprogrammet i fråga. Här ingår aspekter som till exempel föreläsare, ämne och schema. Reaktion kan på så sätt ses som ett mått på kundnöjdhet. Detta mäts för att de lärandes åsikt ofta tas med i beslut rörande utbildningar. Det är också viktigt att mäta reaktion för att försäkra deltagarnas motivation och intresse.

Lärande

Nivå två benämns lärande. Ett genomgående positivt resultat av mätningarna i nivå ett försäkrar inte lärande. En föreläsare kan använda en rad framgångsrika tekniker för att inspirera och engagera sina åhörare. Detta betyder inte nödvändigtvis att kunskapen han förmedlar är användbar för lyssnarna. Därför lägger Kirkpatrick (1959) vikt vid att det faktiska lärandet mäts då en utbildning utvärderas. Vad som mäts på nivå två beror på vad målet med utbildningen eller träningsprogrammet är. Vanligtvis så ämnar en utbildning att förbättra kunskap, färdigheter och eller attityd.

Beteende

På den tredje nivån mäts hur deltagarna har förändrat sitt beteende som ett resultat av utbildningen de genomgått. Detta benämns ofta överföring av utbildning. Beteendeförändringar kan mätas på en rad olika sätt. Exempelvis genom statistiska undersökningar, observationsperioder eller prestandamätningar före och efter utbildning.

Resultat

På den fjärde nivån mäts de slutgiltiga resultaten av träningen, vilket exempelvis kan innefatta ökad försäljning, ökad vinst, högre produktivitet, minskade kostnader, förbättrad kvalitet och mindre personalomsättning. Utvärderingen på nivå fyra är den mest komplicerade och kostsamma då den berör alla olika nivåer. Metodens framgång ligger i enkelheten och applicerbarheten.

Huvudändamålet med metoden är inte att exakt beskriva hur ett företag bör gå till väga då de vill fortbilda sin personal. Huvudändamålet är att klargöra betydelsen av att utvärdera utbildningsprogram, vilket är av stort intresse för oss på Webbkurser Sverige, samt att hjälpa till med att komma igång med processen. (källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply