Målet med våra gratis webbkurser från Webbkurser Sverige

Målet och syftet med våra gratis webbkurser

Målet med våra gratis webbkurser från Webbkurser Sverige

I detta avsnitt presenteras vad målet och syftet är med våra webbkurser. Här presenteras varför webbkurser är ett effektivt verktyg inom många organisationer för deras informations- och kunskapsspridning. Mängden användare spelar stor roll då utbildningsverktyg ska användas. Primärt handlar detta om effektivitet och vid större grupper är det mer ekonomiskt hållbart att använda webbkurser än fysiska möten.

Lärande genom webbkurser tar hälften så lång tid som traditionellt klassrumslärande. En viktig fördel med webbkurser är att information kan spridas globalt momentant. Webbkurser går att genomföra då det passar i individens schema.

Utbildning är nödvändigt för alla. Företag konkurrera via kunskap och det är en av deras viktigaste resurser. Vissa verktyg och begrepp som används inom webbkurser har fått ett stark attraktionsvärde hos kunder. Företag visar att de ligger i framkant inom internutbildningar genom användandet av olika webbkursverktyg. Det är ofta lättare att sälja ett värdeladdat begrepp än en optimal produkt.

Vilken målgrupp har nytta av ta webbkurser?

I detta avsnitt presenteras vilka användare inom organisationer som får mest nytta av olika webbkursverktyg. Vidare analyseras hur hela organisationer ska engageras i användningen av olika verktyg för att effektivisera spridningen av information och kunskap. Inom många företag förväntas alla deras anställda kunna använda sig av de webbkurs-utbildningar som är relevanta för deras respektive arbetsuppgifter. De kanaler som för dem är de normala är inte nödvändigtvis det för andra. Det är därför svårare att nå ut med information, då alla inte kommunicerar genom samma kanaler. För att dessa personer ska fungera inom företagen krävs att de befinner sig på en hierarkiskt hög position samt att de arbetar med en hög grad av autonomi. Då detta är fallet byggs stödfunktioner upp kring personerna så att även de får del av den information som de behöver. Information kan spridas från dessa genom att samtal eller liknande spelas in.

Det finns fyra faktorer som påverkar svårighetsgraden i att dela kunskap; kultur, geografiskt avstånd, tid och språk. Webbkurser på Volvo Cars utvecklas till exempel på tre språk, nederländska, kinesiska och engelska. Att utforma utbildningarna på flera språk är dock kostsamt och är en bidragande faktor till att det är svårt att skala upp utvecklingen av webbkurser.

Hur utvärderas resultatet av våra webbkurser?

Om man ska kunna utvärdera resultatet av våra webbkurser så är det viktigt med någon form av certifiering och för många är viktigt att få resultatet på papper. Ett alternativt sätt till att mäta resultat är att jämföra förväntad prestationsnivå för olika arbetsuppgifter med upplevd. Ytterligare ett sätt att mäta resultatet av våra webbkurser är genom ett LMS-system. Att mäta hur en webbutbildning påverkar verksamheten i ett företag hade varit av intresse men är troligtvis alldeles för komplext. Det är många faktorer som påverkar verksamhetens resultat och det är därför svårt att mäta vilken inverkan utbildningen har.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply